N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride Solution